Bảng giá

Bảng giá

BẢNG GIÁ

CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT, XÉT NGHIỆM, KHÁM BỆNH, NGÀY GIƯỜNG BỆNH

GIÁ THU VIỆN PHÍ

(Áp dụng theo Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế)

Vui lòng tải tại đây

GIÁ THU BẢO HIỂM Y TẾ

(Áp dụng theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế)

Vui lòng tải tại đây
GIÁ THU DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU

BẢNG 1: Vui lòng tải tại đây
 

BẢNG 2: Vui lòng tải tại đây


BẢNG GIÁ

VẬT TƯ Y TẾ VÀ THUỐC

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ Vui lòng tải tại đây
DANH MỤC THUỐC Vui lòng tải tại đây