Thông tin đào tạo

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Tổng quát khóa 10 & Tiết niệu khóa 38
08/05/2020, 08:10

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Tổng quát khóa 10 & Tiết niệu khóa 38

Thông báo chiêu sinh lớp Tổng quát nâng cao Khóa 7 & lớp Tiết niệu khóa 37
22/11/2019, 16:45

Thông báo chiêu sinh lớp Tổng quát nâng cao Khóa 7 & lớp Tiết niệu khóa 37

Thông báo chiêu sinh Khóa 9 PTNS Ngoại Tổng quát và Khóa 36 PTNS Tiết niệu
02/08/2019, 20:00

Thông báo chiêu sinh Khóa 9 PTNS Ngoại Tổng quát và Khóa 36 PTNS Tiết niệu

Thông báo chiêu sinh Khóa 6 PTNS Ngoại Tổng quát và Khóa 35 PTNS Tiết niệu
25/04/2019, 14:01

Thông báo chiêu sinh Khóa 6 PTNS Ngoại Tổng quát và Khóa 35 PTNS Tiết niệu

Chương trình đào tạo liên tục Tiết niệu - Nam học
07/01/2019, 22:23

Chương trình đào tạo liên tục Tiết niệu - Nam học

1
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Tổng quát khóa 10 & Tiết niệu khóa 38
2
Thông báo chiêu sinh lớp Tổng quát nâng cao Khóa 7 & lớp Tiết niệu khóa 37
3
Thông báo chiêu sinh Khóa 9 PTNS Ngoại Tổng quát và Khóa 36 PTNS Tiết niệu
4
Thông báo chiêu sinh Khóa 6 PTNS Ngoại Tổng quát và Khóa 35 PTNS Tiết niệu
5
Chương trình đào tạo liên tục Tiết niệu - Nam học